​Perustuslakivaliokunta ei niellyt hallituksen esitystä ravintolarajoituksista – myös aikataulu on ongelma

Perustuslakivaliokunta on antanut tänään lausunnon hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta. Esitys palautuu valmisteluun, koska kokonaisuus sisältää ongelmia perustuslain sekä mm. ravintoloita koskevan pitkän rajoitusajan osalta. Perustuslakivaliokunta edellyttää myös, että uusien rajoitusten taloudelliset menetykset huomioidaan tuissa. Tiukka aikataulu saattaa jopa merkitä, että ravintolat aukeavat 1.6. koronaa edeltävän, entisen lainsäädännön ehdoilla, jos lakia ei saada voimaan sitä ennen.

Hallituksen esitys on tilapäinen poikkeama perusoikeuksiin

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoiminnalle sellaisia rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan, kun ravitsemisliikkeiden lähes kaiken toiminnan kattanut väliaikainen kielto päättyy.

Lakiehdotuksen on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun. Hallitus esittää asiasta säädettävän perustuslain 23 §:n mukaan tilapäisenä poikkeamisena perusoikeuksista.

Perustuslaki 23 § ja perusoikeudet – tilapäisten poikkeusten perusteet esiin

Perustuslain 23 §:n mukaan perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

Hallitus esittää liian pitkää rajoitusten voimassaoloa

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt ehdotettu pitkä voimassaoloaika ei ole perustuslain 23 §:n mukaista. Ehdotetuista rajoitustoimenpiteistä voidaan vallitsevissa olosuhteissa säätää kuitenkin perusoikeusrajoituksina. Laista on käytävä täsmällisemmin ilmi toiminnanharjoittajien velvollisuudet. Valtioneuvoston on seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää.

Ravintoloille osoitetuissa kompensaatioissa huomioitava myös tulevat rajoitukset

Valtioneuvosto arvioi parhaillaan yrityksille poikkeusolojen vuoksi maksettavaa yleistä tukea. Myös nyt esitettävät rajoitukset on otettava yleistuen valmistelussa asianmukaisesti huomioon. Valtioneuvosto antoi käsittelyssä olevan hallituksen esityksen 19.5.2020. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.6.2020.

Käsittelyaikataulussa ongelmia perustuslain kannalta

Valtioneuvosto antoi käsittelyssä olevan hallituksen esityksen 19.5.2020. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.6.2020. Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen käsittelyaikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen,

Valiokunnan lausunto on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa myöhemmin tänään.

Facebook Comments